Terveyspalvelun palveluntarjoajana toimii: Suomen Nettilääkäri Oy (2847363-5)

Laadittu: 2023-12-28, päivitetty: 2024-04-30

Soveltamisala

Tätä palvelusopimusta (jäljempänä "Palvelusopimus") sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joilla Suomen Nettilääkäri Oy (jäljempänä "SNL") tuottaa ja järjestää terveyspalveluita (jäljempänä "Palvelu") kuluttajille tai muille yksityisen sektorin asiakkaille ("Asiakas"). Terveyspalvelut kattavat etälääkärin vastaanotot, lääkemääräysten uudistamispyyntöjen käsittelyn sekä niihin liittyvät tukitoiminnot kuten laskutuksen. Siltä osin kuin Asiakas on kuluttaja, nämä ehdot eivät rajoita niitä kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia, joista ei voida toisin sopia. Jos palvelu perustuu osaksi tai kokonaan SNL:n ja vakuutusyhtiön tai muun tahon väliseen sopimukseen, Palvelun käyttäjä on jäljempänä myös "Potilas".

Tähän sopimukseen sovelletaan Lääkäri.chat-alustan (jäljempänä "Alusta") ehtoja.

Palvelukuvaus

SNL:n tarjoamat palvelut löytyvät täältä.

Mikäli Asiakkaan tai Potilaan asia ei sovellu hoidettavaksi etänä, ohjaa SNL Asiakkaan tai Potilaan toiseen hoitopaikkaan. SNL varaa oikeuden veloittaa Palvelusta näissäkin tapauksissa, mikäli asia vaatii laajempaa perehtymistä tai hoito-ohjeiden antamista. SNL varaan oikeuden veloittaa myös muista kuin hoidollisista keskusteluista. SNL varaan oikeuden veloittaa reseptin uusimispyynnön käsittelystä myös, jos lääkkeen uusimiselle ei ole lääketieteellistä perustetta.

Sosiaali- ja terveysministeriön tekemän linjauksen mukaan terveydenhuollon etäpalvelut ovat potilasvakuutuksen piirissä Suomessa annettavan terveyden- ja sairaanhoidon osalta. SNL noudattaa osaltaan Potilasvakuutuskeskuksen ohjeistusta siten, että Palvelu on potilasvakuutuksen piirissä. SNL ei vastaa Asiakkaan tai Potilaan potilasvakuutuksen pätemättömyyteen johtavasta laiminlyönnistä.

Sopimusosapuolet ja vastuu palvelusta

SNL tuottaa tarjoamansa Palvelut itse, eikä käytä palveluntuotannossaan ammatinharjoittajia tai muita alihankkijoita. Sopimussuhde on SNL:n ja Asiakkaan välinen. SNL on ottanut potilasvakuutuslain mukaisen potilasvakuutuksen toiminalleen.

Sopimuksen syntyminen ja sisältö

Sopimus syntyy, kun Asiakas tai Potilas ottaa yhteyttä SNL:n Alustalla ja hyväksyy Alustan ehdot sekä tämän Palvelusopimuksen.

Peruutus ja viivästys

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus ennen etälääkärin vastaanoton aloittamista tai lääkemääräyksen uudistamispyynnön käsittelyn aloittamista. Asiakasta veloitetaan jo tehdystä työstä, mikäli peruuttaminen tehdään etälääkärin vastaanoton tai lääkemääräyksen uudistamispyynnön käsittelyn aloittamisen jälkeen. Peruuttaminen pitää tehdä kirjallisesti Alustan kautta.

Palvelua ei tule käyttää sellaisessa kiiretilanteessa, jossa viivästyminen voisi aiheuttaa vahinkoa. Asiakkaalla on aina mahdollisuus peruuttaa tilaus, kun se on vielä jonossa.

Hinnat

SNL:n hinnasto löytyy täältä. Palvelusopimukseen sovelletaan voimassa olevaa hinnastoa.

Maksuehto

Asiakas maksaa Palvelun Alustalla Stripe-maksupalvelun välityksellä. SNL on tehnyt suorakorvaussopimuksen Kansaneläkelaitoksen kanssa. SNL tekee Kansaneläkelaitokselle tilityshakemuksen suorakorvaussopimuksen mukaisesti, jos Palvelu on korvattava Kansaneläkelaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Korvauksen soveltuessa Asiakkaalta veloitetaan ainoastaan omavastuuosuus. Mikäli Kansaneläkelaitos evää korvauksen tai perii sen takaisin SNL:tä on SNL:llä Palvelusopimuksen nojalla oikeus laskuttaa saatava Asiakkaalta. Laskutusta hyödynnetään myös, jos Asiakas ei ole maksanut Palvelua Alustan kautta, vaikka se on jo toimitettu. Asiakkaalta peritään näissä tapauksissa hinnaston mukainen laskutuslisä. Kyseessä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa Asiakas tai Potilas on esittänyt SNL:lle väärää tietoa Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuksen voimassaolosta.

Asiakkaan ja potilaan vastuut

Asiakkaan ja Potilaan itse tallettamat tiedot eivät sellaisenaan tule ammattihenkilön tutkittavaksi tai edes tietoon, vaan Asiakkaan ja Potilaan on aina itse varmistettava, että hoitava ammattihenkilö myös käsitteli sen tiedon, jonka Potilas tai Asiakas halusi käsiteltävän. Asiakas ja Potilas vastaa antamastaan tiedosta ja ymmärtää, että hänen antamansa tieto ei korvaa ammattihenkilön henkilökohtaisella vastaanotolla, mittauksella tai tutkimuksella saamaa tietoa.

Asiakas ja Potilas vastaa osaltaan tallettamiensa ja käsittelemiensä tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Asiakkaan ja Potilaan tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua, ettei aineisto sisällä haittaohjelmia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Asiakkaan ja Potilaan on aina itse harkittava omalla vastuullaan, toteuttaako hän Palvelun SNL:n kanssa. Päätös ja vastuu tällaisen Palvelun samoin kuin yleisemmin SNL:n palvelujen käyttämisestä ja käyttämättä jättämisestä on yksinomaan Asiakkaalla ja Potilaalla.

Potilasasiakirjat ja vaitiolovelvollisuus

Potilasasiakirjojen laatimisen, säilyttämisen ja luovutuksen sekä vaitiolovelvollisuuden osalta noudatetaan niitä koskevia lakeja ja muita säädöksiä.

Palvelun ominaisuudet ja laatu

Terveyspalvelun laatu ja hoitovirheet määritellään potilasvakuutuslain mukaan. Palvelun tiettyä lopputulosta ei voida taata. Nettisivuilla ja muussa viestinnässä esitetty tieto on vain viitteellistä eikä ole osa sopimusta.

Palvelua koskevien palautteiden ja vaatimusten käsittely

Palvelua koskevat erimielisyydet tulee selvittää ensi kädessä suoraan Asiakkaan ja SNL:n välillä. Potilasvahinkolain tarkoittamien vaatimusten osalta noudatetaan potilasvahinkolakia. Terveyspalvelusta voidaan tehdä myös muistutus sitä koskevien säädösten mukaisesti. Muut vaatimukset on tehtävä SNL:lle ilman aiheetonta viivästystä 2 viikon kuluessa palvelutapahtumasta.

Ylivoimainen este

SNL ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat SNL:stä riippumattomista syistä. SNL:stä riippumattomiksi syiksi katsotaan lakko tai muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, vastaanottavan ammattihenkilön sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota palvelun tarjoaja ei voi kohtuudella poistaa.

Vahingonkorvaus

Potilasvahingot käsitellään ja korvataan potilasvakuutuslain mukaan. Muilta osin palvelun tarjoajan vastuu rajoittuu palvelusta maksettuun hintaan. Välillisiä vahinkoja ei korvata. Viivästys ei oikeuta vahingonkorvaukseen.